Huge vortex opens on Lake Texoma!

http://m.youtube.com/watch?v=5hRSvVfAha0